Bent u ambtenaar en wordt u ontslagen?

Bent u het hier niet mee eens? Reageer dan op tijd en maak binnen 6 weken bezwaar tegen dit ontslagbesluit bij uw werkgever.

De ontslagprocedure voor een ambtenaar verloopt anders dan bij een werknemer, niet zijnde ambtenaar, waarbij het ontslag moet gaan volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 7.10, Arbeidsovereenkomst). Bij ambtenaren spreekt men niet van een arbeidsovereenkomst maar van een aanstelling, een rechtshandeling waarbij iemand tot ambtenaar wordt benoemd. Een ambtenaar valt onder een ambtenaren CAO zoals CAR-UWO (gemeenten) of CAO-NU (Universiteiten) en kan bij besluit worden ontslagen. Een ontslagbesluit is een schriftelijke beslissing van de overheidsinstelling. Een ambtenaar dient met een bezwaarschrift te ageren tegen zijn ontslag.

Bent u een ambtenaar en heeft u een ontslagbesluit op de deurmat gekregen maar maakt u geen bezwaar of te laat bezwaar, dan staat u voor een voldongen feit. Het dringende advies is, maak altijd bezwaar, en tijdig. U kunt er voor kiezen om een pro forma bezwaar in te dienen zodat u eerst nog rustig over uw verweer kunt nadenken, en dat u later met de bezwaargronden komt. U krijgt dan een termijn om de gronden van het bezwaar aan te voeren of aan te vullen.

WW-rechten

Net zoals dat voor een werknemer geldt, geldt ook voor u als ambtenaar dat u uw WW-rechten moet veilig stellen. Het gaat er om, als u niet ageert tegen het (voorgenomen) ontslag, kan het zijn dat het UWV dit ziet als “verwijtbare” werkloosheid en u uw WW-rechten verspeelt. Tevens loopt u dan eventuele bovenwettelijke WW-rechten mis, omdat u eerst recht moet hebben op een WW-uitkering via het UWV om hierop aanspraak te kunnen maken.

Bezwaar maken

Een bezwaarprocedure wordt afgehandeld volgens de regels in de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet dus ook voldoen aan de strenge eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hieraan stelt. Naar aanleiding van uw bezwaar moet uw werkgever het ontslagbesluit heroverwegen. Het ontslagbesluit blijft in stand als het bezwaar ongegrond wordt verklaard. Soms wordt het ontslag ook wel opgeschort, dat hangt af van de situatie. Tevens krijgt u de mogelijkheid om in een hoorzitting uw bezwaren mondeling toe te lichten. Grijp deze kans aan, zodat u uw kant van het verhaal kan belichten. Eventuele misverstanden kunnen worden besproken. Als u bijvoorbeeld wordt ontslagen wegens disfunctioneren, maar in werkelijkheid is er sprake van een conflict tussen u en bijvoorbeeld een collega of teamleider, dan kunt u dit aan de bezwaarcommissie uitleggen. Wellicht schept dit ander licht op de situatie.

Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan zal uw werkgever het besluit herroepen en waar nodig een nieuw besluit nemen. Wellicht kunt u gewoon blijven werken bij deze werkgever. Als het bezwaar ongegrond is verklaard, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit doet u bij de bestuursrechter en niet bij de kantonrechter. De bestuursrechter verkent alle mogelijke oplossingen van het geschil, en uiteraard of alle juridische argumenten standhouden. U kunt aan zowel de bezwaarcommissie als de rechter vragen om uw werkgever te veroordelen om de proceskosten te vergoeden, als u bijvoorbeeld juridische hulp heeft ingeschakeld voor het maken van bezwaar of indienen van een beroepschrift. Als de rechter u niet in het gelijk stelt, kunt u als laatste nog hoger beroep instellen.

Ontslagvergoeding

In tegenstelling tot het bedrijfsleven is een ontslagvergoeding voor ambtenaren niet vanzelfsprekend. De oorzaak hiervoor kan zijn dat een ambtenaar een kwantitatief betere uitkering kan verwachten na ontslag. Toch blijkt in de praktijk dat ook bij het ontslag van een ambtenaar onderhandeld kan worden over een ontslagvergoeding. In de CAO kan hier een en ander over worden vermeld. Bekijk deze dan ook goed want met dit extraatje kunt u uzelf wellicht beter mobiliseren naar een andere baan.

Ontslagredenen

Ontslagredenen kunnen onder andere zijn:

Disfunctioneren

Uw werkgever wilt u ontslaan omdat u onbekwaam of ongeschikt bent voor de functie. Hierbij gaat het om karaktereigenschappen en/of het ontbreken van bepaalde kennis en kunde. De werkgever moet in geval van ontslag op basis van disfunctioneren wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Let vooral op of u wel een correcte personeelsbeoordeling heeft gehad en of de werkgever u de kans heeft gegeven uzelf te verbeteren, bijvoorbeeld in een verbetertraject. Er moet dus sprake zijn van een gedegen dossieropbouw. Ontslag omdat u ziek bent, valt niet onder deze situatie. Hiervoor gelden andere regels.

Arbeidsongeschikt

Ook in het Ambtenarenrecht gelden strenge re-integratieverplichtingen voor zowel werkgever als de ambtenaar. U kunt niet zomaar worden ontslagen omdat u ziek of arbeidsongeschikt bent. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid mag pas na 24 maanden. Dus eigenlijk, en niet meer dan logisch, net als in het arbeidsrecht. Als de ontslagprocedure mag worden ingezet, bekijkt het UWV naar de medische geschiedenis en of u uw werk binnen 6 maanden weer kan hervatten, en ook of er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht door uw werkgever. Bedenk goed dat ontslag wegens ziekte grote gevolgen kan hebben voor u, als dit niet volgens de regels gaat.

Reorganisatie

Als hier sprake van is, wordt u als ambtenaar eerst door middel van een besluit aangewezen als herplaatsingskandidaat. Er komt een ontslagbesluit als er geen functie voor u is gevonden en het herplaatsingsonderzoek is afgerond. De aankondiging van een ontslagbesluit wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Alvorens het ontslagbesluit definitief wordt, krijgt u de mogelijkheid om op dit voornemen te reageren. Dit is de zienswijze procedure. U kunt bezwaar maken tegen het besluit om u als herplaatsingskandidaat aan te wijzen, of omdat u een passende functie niet heeft gekregen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het reorganisatieplan zelf. Onderzoek altijd of een dergelijke procedure wel volgens de regels gaat. Werkgevers proberen regelmatig de regels op dit gebied te omzeilen.

Verder kunt u om overige redenen worden ontslagen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Binnen het ambtenarenrecht is ontslag met wederzijds goedvinden ook mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt over de wijze waarop uw aanstelling eindigt. Laat de vaststellingsovereenkomst die uw werkgever aanbiedt bij ons checken. Want het is belangrijk dat de afspraken helder zijn en u niet wordt benadeeld.

Juridisch advies

In al deze situaties is het belangrijk om te onderzoeken of het ontslag gerechtvaardigd is en of is voldaan aan de voorwaarden hiervoor. Tevens gelden de regels van de Algemene wet bestuursrecht waar lang niet iedereen thuis in is.

Zit u dus in een vervelende ontslag situatie en wilt u advies over de procedure en/of een check of alles wel naar behoren verloopt, of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Neem contact met ons op via het contactformulier.  Of stuur ons een Whatsapp, e-mail of chat met ons.

Wacht niet te lang, want voor u het weet staat het ontslagbesluit vast en kunt u niet meer terug.

Lees hier meer over:

Ontslag wegens disfunctioneren of ziekte

Ontslag op staande voet