Drempelbedrag

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, mag u zelf uw advocaat uitkiezen, of elke andere persoon met de kwalificaties die door het nationale recht worden toegestaan in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures, en telkens wanneer er zich een belangenconflict voordoet. U kunt dus in feite ook kiezen voor juridische dienstverlening door OJAU, ook al heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij een verzekeraar met eigen interne advocaten of juristen. Bekijk hiervoor uw rechtsbijstandsverzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen de kosten voor de juridische ondersteuning bij een geschil alleen vergoeden als blijkt dat het financiële belang van de verzekerde boven een bepaald bedrag uitkomt. De hoogte van dit minimumbedrag verschilt per verzekeraar en verzekering. Dit drempelbedrag noemt men de “franchise”.

Laat u dit niet weerhouden. U kunt ons ook inschakelen als het gaat om een boete van € 150,-, want misschien wilt u gewoonweg niet met een gevoel van onrecht blijven zitten. Als een bezwaarschrift tegen een boete gegrond is en u heeft door ons de volledige procedure laten doen, kunt u mogelijk proceskosten vergoeding krijgen. Dit kan oplopen tot € 992,- (artikel. 1 Besluit proceskosten bestuursrecht, geldig op 1 januari 2016)

Advocaat verplicht of niet

Een jurist kan niet met een toevoeging werken maar u hoeft ook niet altijd voor een advocaat te kiezen.

Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000). Bij alle andere civiele procedures bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof.

Bij bestuursrechtelijke – en strafzaken zaken is een advocaat niet verplicht.

Per casus wordt bekeken wordt bekeken of het verstandig is om wel een advocaat in te schakelen.

Als u niet de eiser maar de gedaagde bent in een kort geding hoeft u geen advocaat in te schakelen. De gedaagde is de partij die zich moet verweren (bron: Rijksoverheid.nl).

U heeft echter geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.000 euro (voor alleenstaanden) of € 36.800 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Als u wel recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand heeft, betaalt u een eigen bijdrageLees Meer.

Conflictoplossing

OJAU heeft een gecertificeerde mediator die u van dienst kan zijn bij conflictoplossing. Het is echter geen geregistreerde mediator (MfN-regisermediators). Dit betekent dat er wettelijk gezien geen beroep gedaan kan worden gedaan op het verschoningsrecht. Een rechter zou de geheimhoudingsplicht eventueel kunnen doorbreken. Dit is aspect is echter alleen van belang als er sprake is van een gerechtelijke procedure.

Opdracht

Als u de opdracht heeft gegeven dat wij u ondersteunen in uw zaak, dan kan het zijn dat er een modelovereenkomst van opdracht ontstaat (voorheen VAR). Als dit het geval is, zullen wij u een hiervoor bestemd formulier toesturen die ondertekend dient te worden. Dit zal in uw situatie niet het geval zijn omdat wij u alleen van dienst zijn bij één specifieke casus en de opdracht niet doorlopend is. U hoeft echter zelf niet te beoordelen of deze situatie op de opdracht van toepassing is.