'Wat kan er allemaal mis gaan'

Verrekening schade met uw loon

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 11 mei 2017

Laatst een vraag aan OJAU van een persoon die te maken kreeg met een verrekening schadevergoeding met zijn loon, omdat er schade was ontstaan aan een tablet die de werkgever ter beschikking had gesteld voor de uitvoering van het werk. De werkgever, een klein bedrijf, had een vrij dure uitgave gedaan voor een tablet (ongeveer € 450,-) die deze persoon elke dag gebruikte. En oeps! Die viel aan diggelen…De tablet kon helaas niet meer gerepareerd worden. De vraag van deze persoon was, of de werkgever de schadevergoeding mocht verrekenen met zijn salaris.

Schade voor rekening van de werkgever

Want hoe zit dat nou met uw aansprakelijkheid bij schade toegebracht aan materiaal/gereedschap tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden?

Vaak blijft de schade voor rekening van uw werkgever. U bent aansprakelijk voor schade als u die schade met opzet of door 'bewust roekeloos handelen' heeft veroorzaakt. Uw werkgever moet echter wel bewijzen dat er daadwerkelijk sprake was van bewust roekeloos handelen. Als de werkgever dat niet kan, dan hoeft u de schade meestal niet te vergoeden.

Artikel 7:661 BW: de werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.

Het afwentelen door de werkgever van een schadeclaim op u, zal doorgaans weinig kans van slagen hebben. Het aantonen dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid is niet gemakkelijk.

Van bewust roekeloos handelen van een werknemer is volgens de Hoge Raad pas sprake “als de werknemer zich, tijdens zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging, van het bewust roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust zou zijn geweest” (HR 11 september 1998, NJ 1998, 870 (Van der Wiel/Philips). Het gaat er dan om dat het willens en wetens op de koop toe nemen van de kans op een ongeluk/schade. Uw schuld moet wel zo ernstig zijn, zodat uw werkgevers tekortkoming in zijn zorgplicht, in het niet valt.

Voorts moet volgens de rechtspraak bij de beoordeling of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, rekening worden gehouden met de ervaringsregel dat dagelijkse routinematige werkzaamheden, de werknemer ertoe kunnen brengen de nodige voorzichtigheid uit het oog te verliezen.

Antwoord op de casus

De persoon die OJAU de vraag stelde, was veel op pad en zijn vervoermiddel was de fiets. Hij had geen vaste werkplek en werkte op verschillende locaties (kwam thuis bij klanten, was zo nu en dan op kantoor, werkte vanuit huis maar meestal buitenshuis). Zijn tablet was in feite zijn gereedschap. De vraag is dan ook of deze persoon roekeloos gedrag vertoonde op de fiets waardoor hij viel, en de tablet uit de tas was gevallen. Compleet uit elkaar. Maar gelukkig had de persoon zelf weinig schade. De persoon zei dat hij verkeerd terecht kwam met zijn band tegen een stoeprand. Thuis zitten op de bank met een tablet op schoot, dan mag je verwachten dat er niet zoveel kan gebeuren. Maar in de situatie van het constant onderweg zijn in verband met werk, en in het geval van deze persoon ook nog op de fiets, is de kans op een ongelukje krijgen niet onaannemelijk.

De eerste reactie van OJAU was, dat deze persoon niet aansprakelijk was voor de kapotte tablet en dat hij een loonvordering kon instellen bij de werkgever. Tenslotte zou dan de schadevergoeding ten onrechte zijn verrekend met zijn loon. Hij diende eerst nog wel na te gaan of er aanvullende afspraken gelden over geleden schade, veroorzaakt door een werknemer. In het bedrijfsreglement, de cao of arbeidscontract staan dergelijke zaken vermeld. Een werknemer moet zich natuurlijk aan deze regels houden, maar die regels moeten wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Bedrijfsregels moeten op schrift staan en aan alle werknemers bekend zijn gemaakt
• De werknemer moet zich tegen deze schade kunnen verzekeren. Als die mogelijkheid er niet is, dan blijft de werkgever aansprakelijk voor de schade
• Als de werknemer is verzekerd en er geldt een eigen risico, ook dan blijft de werkgever aansprakelijk
• Als de werknemer met een laag inkomen een hoog schadebedrag moet vergoeden, dan kan dat onredelijk zijn. Kortom, de toepasselijke regels mogen de redelijkheid niet te boven gaan.

Als het conflict blijft bestaan, dan zal de rechter uitmaken of er sprake was van opzet of roekeloos gedrag.

Als de werknemer aansprakelijkheid is, dan staat in de wet staat dat de werkgever een schadevergoeding mag verrekenen met het loon. De werkgever moet hierbij wel rekening houden met voor de werknemer geldende beslagvrije voet.

Terug naar Blog