Adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd

In samenwerking met stichting Mijn Roots ben ik al enige tijd bezig met een (juridisch) onderzoek naar de mogelijkheid van een financiële compensatie voor personen die in de jaren '70-'80 zijn geadopteerd uit Indonesië, voor de kosten die verband houden met hun zoektocht naar antwoorden op hun afstammingsvragen. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen in de strijd naar erkenning en rechtsherstel volgen: alle acties die ik heb ondernomen en nog ga ondernemen, allerlei schrijfsels van mij, maar ook directe links naar belangrijke Tweede Kamerdebatten en stukken.

In mijn boek Postpakketjes overzee, over gelegaliseerde kinderhandel in adoptieprocedures van kinderen uit Indonesië kunt u een volledige uiteenzetting lezen over mijn persoonlijke verhaal, mijn onderzoek over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid in adoptieprocedure, de claim voor financiële compensatie, de gesprekken die zijn gevoerd met ministerie van Justitie en Veiligheid, en meer. De opbrengst van het boek is voor verder onderzoek naar waarheidsvinding rondom adopties uit Indonesië en om het afstammingsrecht tot gelding te laten maken. Voor de geadopteerden én de biologische ouders die hun kind hebben verloren.

» Ervaar hier de boekpresentatie Postpakketjes van overzee.

» Bestel het boek Postpakketjes van overzee. 


Uitgelicht

Juridische hulpdienst voor geadopteerden
Reactie op aansprakelijkstelling en gezamenlijk statement: ministerie van J&V niet aansprakelijk, geen fonds voor int. geadopteerden
E-mails gericht aan Michiel van Nispen (SP) voor het commissiedebat Adoptie, d.d. 9 juni 2021
Vervolg aansprakelijkstelling en gezamenlijk statement

Antwoorden Minister Dekker over expertisecentrum en toekomst adoptie
Eindrapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie
Publicaties in de media over adoptie Indonesië en de strijd naar erkenning
Publicaties in de media in Indonesië

Persmoment 8 februari 2021: De minister van rechtsbescherming biedt namens het kabinet excuses aan voor de misstanden die zich hebben voorgedaan in interlandelijke adopties in het verleden.

Acties en schrijfsels

Hieronder heb ik een samenvatting van alle handelingen richting ministerie van Justitie en Veiligheid die ik heb verricht namens stichting Mijn Roots, en waarvoor ik ook ben gemachtigd als vertegenwoordiger van deze stichting, en van alle andere acties voor geadopteerden uit onder andere Indonesië, in de strijd voor erkenning en financiële tegemoetkoming t.b.v. waarheidsvinding.

Samenvatting OJAU - acties tbv MR tbv zaak 2017-2020

Hieronder zijn alle schrijfsels te vinden met nadere informatie.

Oproep en ontvangst verhalen deelname gezamenlijk statement
Petitie over afstammingsrecht en verjaring in adoptie-gerelateerde zaken
Column Verderdenken: Het recht van een kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, mag niet verjaren
Stand van zaken en activiteiten (laatste update 5 sept. 2020)
Visie op de uitspraak Butink vs de Staat en SKeT 150920 - OJAU
Presentatie - De strijd naar erkenning en rechtvaardigheid - Rechten voor geadopteerden (NL)
Presentation - The struggle for recognition and justice - Adoptees rights (ENG)
Nieuw blogartikel: Stop maar met interlandelijke adoptie
Bezwaarprocedure Wob-verzoek illegale baby's Indonesië
Toelichting massaclaim - OJAU - 05062020
Massaclaim in voorbereiding
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra II
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra I
Inreisvisum adoptiekind Indonesië - Vreemdelingenbeleid 
Ontvoerd voor adoptie
Identiteitsherstel en adoptie
De claim naar rechtsherstel
Een reactie aan minister Dekker
Dark side of adoption, paneldiscussie, Europees Parlement te Brussel
Steun aan Roelie Post-Klokkenluider
Naar aanleiding van uitzending Zembla, de harde waarheid
Adoptiebedrog Indonesië
Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots
Eerbiediging van de identiteit

Politieke Lobby

Sinds begin 2018 voer ik regelmatig gesprekken met Tweede Kamerleden van de vaste commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en houd ik ze op de hoogte van de belangrijkste stappen die zijn gezet en de ontwikkelingen hieromtrent. Steeds meer Tweede Kamerleden die ons steunen. Op 26 november 2020 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie gesteund over de verjaringsproblematiek in adopties. Met name Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) steunt ons actief met betrekking tot ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit Indonesië te bevorderen. Hij was de enige die aan Minister Dekker tijdens het algemeen overleg op 18 januari 2018 een vraag stelde naar de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming. Sindsdien heeft hij ook meerdere keren schriftelijke Kamervragen gesteld en moties ingediend rondom dit onderwerp.

Lees hier over de algemeen overleggen waar ik aanwezig was samen met andere belangenbehartigers:
Algemeen overleg Ministerie van JenV

Overigens volg ik de commissiedebatten online.

Samenwerking met belangenorganisaties

Er zijn heel wat belangenorganisaties die strijden voor de rechten van geadopteerden. Met belangenorganisaties Mijn Roots, Plan Angel en Shapla community, die ieder afzonderlijk maar ook gezamenlijk actief zijn in de politieke lobby, werk ik enige tijd samen om onze gezamenlijke visie (specifiek voor een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden) kracht bij te zetten en hebben we op dit aspect gezamenlijk gecommuniceerd richting de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Belangenorganisaties SCC-PA-MR na excuses: financiële tegemoetkoming noodzakelijk
Brief cie JenV 191020 - Belangenorganisaties SCC-PA-MR zeggen vertrouwen op
Publicatie subsidieregeling 1-2-2021 voor belangenorganisaties
Voortgang subsidie adoptiebelangenorganisaties
Update Roots traject ministerie
Subsidiezaken
Ontwikkelingen in de strijd
De visie nader toegelicht
Gezamenlijke visie Mijn Roots, Plan Angel, Shapla Community
Concrete hulp NU nodig
Samensterk - demonstratie

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Al enige tijd ben ik aangesloten bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), en ben ik actief in de werkgroep Jeugdrecht waar ook het sub onderwerp adoptie onder valt. Vanuit het NJCM is nu ook een reactie gekomen op het rapport van de Commissie Joustra.

NJCM roept nieuw kabinet op rootsfonds op te zetten voor geadopteerden uit buitenland
Reactie NJCM op het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’

Openbare (Kamer) stukken

9-6-2021: Commissiedebat Adoptie Ministerie van Justitie en Veiligheid, met de bijbehorende documenten en het verslag 
3-6-2021: TK Adoptie en andere familierechtelijke onderwerpen
→ 12-5-2021: Beantwoording vragen over de beleidsreactie op het rapport Commissie Joustra
11-02-2021: Motie van het lid Van den Berge c.s. over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst uitvoeren bij hun werk geholpen worden
11-02-2021: Motie van het lid Van Nispen c.s. over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van geadopteerden
→ 11-02-2021: Technische briefing rapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie
11-02-2021: Reactie VKC-verzoek meldpunt adoptie 2021D06300
08-02-2021: TK Beleidsreactie rapport COIA08022021
27-01-2021: Uitnodiging belangengroepen COIA 27012021
27-01-2021: Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek
28-12-2020: Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek
20-11-2020: Motie van de leden Van Nispen en Van der Staaij over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen
18-11-2020: Antwoorden op vragen van de leden Van Nispen en het lid Van den Berge over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden
18-11-2020: Verslag schriftelijk overleg inzake voortgang familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie
11-11-2020: Antwoorden op Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
15-10-2020: Antwoorden op Kamervragen SP en GroenLinks: Het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden
13-10-2020: Voortgang versterking rootszoektochten en Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie
12-10-2020: Brief aan de minister voor Rechtsbescherming inzake Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie
05-10-2020: Antwoorden op Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
11-09-2020: Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
30-06-2020: Brief ouderschap en adoptie
05-12-2019: TK Voortgang adoptie en ouderschap
27-11-2019: Uitkomsten inventarisatie belangengroepen ministerie van Justitie
25-05-2019: Instellingsbesluit commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden
22-01-2019: Antwoorden op Kamervragen misstanden bij interlandelijke adoptie
18-01-2019: Brief van de minister familierechtelijke onderwerpen incl adoptie
14-01-2019: Uitstelbericht op Kamervragen Van Nispen SP
20-12-2018: Brief van de minister Dekker over onderzoek Adoptie
07-12-2018: Kamervragen Van Nispen
06-12-2018: Brief Minister Dekker- 6-12-2018 Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden
→05-07-2018: Motie van het lid Buitenweg c.s. over financiële ondersteuning voor initiatieven van adoptiebelangenorganisaties
26-04-2018: Brief Minister n.a.v. Zembla
10-01-2018: Brief van de minister Dekker Adoptie

Petitie

Petitie over afstammingsrecht en verjaring in adoptie-gerelateerde zaken. Looptijd 10 november 2020 - 17 maart 2021
http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden. Deze petitie is op 23 januari 2019 beëindigd en op 24 januari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vlogs en achtergrondfilms

De kwestie is in beeld gebracht in vlogs en achtergrondfilms:

Vlogs en achtergrondfilms omtrent adoptie perikelen - Indonesië.

Bekijk ze allemaal om een indruk te krijgen van waar het om gaat.

Social media berichten

Vandaag was de uitspraak van Dilani geadopteerd uit Sri Lanka in het nieuws. Het was een teleurstellende uitspraak voor veel geadopteerden. Dewi was erbij.

Geplaatst door Stichting Mijn Roots op Woensdag 9 september 2020

Gisteren stond ik als gastspreker op het Internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie, georganiseerd...

Geplaatst door Dewi Deijle op Zaterdag 22 juni 2019

Gisteren was ik bij het algemeen overleg personen- en familierecht van de vaste commissie van het Ministerie van...

Geplaatst door OJAU's Juri-schrijfsels op Vrijdag 25 januari 2019