Subsidie belangenorganisaties en de complicaties

Op 13 oktober 2020 was ik namens stichting Mijn Roots, samen met vertegenwoordigers van andere belangenorganisaties, aanwezig bij de tweeënhalf uur durende (online) bijeenkomst interlandelijke adoptie die was georganiseerd door de projectgroep Roots-Traject (Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin werden de belangenorganisaties geïnformeerd over de voorstellen ten aanzien van de duurzame versterking van het ondersteuningsaanbod bij rootszoektochten.

Bekijk de video over mijn inbreng namens stichting Mijn Roots en de geadopteerden uit Indonesië met zoekbehoefte.

Een aantal belangrijke zaken waar ik al enkele jaren voor pleit wordt nog nader onderzocht. Juist voor de geadopteerden de belangrijkste zaken en waar ik ook regelmatig vragen over krijg (en niet alleen van geadopteerden uit Indonesië).

Bekijk hier het PDF bestand, eerste screenprint bij ‘nader onderzoek/projecten – in samenwerking en in het kader van Joustra.

» Screenprint schema PPAC

Het PPAC gaf aan dat bepaalde belangenorganisaties wel belang hebben bij de punten onder 'financiering belangenorganisaties'. Natuurlijk fijn voor hen die hierbij gebaat zijn. Maar die 1.2 miljoen euro subsidie is verder dus niet bestemd voor iets wat de geadopteerde concreet gaat helpen in hun zoektocht. Nota bene geeft stichting Mijn Roots al jaren (formele en informele) informatie bijeenkomsten, runnen ze al een website, zijn ze al ver gevorderd in bewustmaking door middel van communicatiemiddelen zowel in Nederland als in Indonesië. Mooi als hier een potje voor komt (ook met terugwerkende kracht?) maar dat is niet waar we voor hebben gepleit: het 'individuele rugzakje' voor geadopteerden ten behoeve van rootszoektochten. Die staat helemaal achteraan de lijst! Daar wordt misschien pas iets mee gedaan, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden door de commissie Joustra. Ook zullen ze pas op een later moment de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot 'identiteitsherstel'. Onderzoek naar 'financiering DNA matching' ten behoeve van internationale databanken volgt iets eerder gelukkig, maar dus ook later.

Teleurstelling

Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid iedere aansprakelijkheid afgewezen met betrekking tot nalatig handelen in adoptieprocedures van kinderen uit Indonesië. Daarna heb ik een officiële klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. De klachtenprocedure was op 16 juli 2019 afgerond. Daarna volgden nog allerlei gesprekken met het ministerie om de wensen en behoeften van geadopteerden in kaart te brengen. Helaas, de uitkomst van alle gesprekken die ik namens stichting Mijn Roots in de laatste drie jaar heb gevoerd, is dus uitermate teleurstellend! En niet alleen voor stichting Mijn Roots:

» Zembla: Geadopteerden ontstemd over nieuwe subsidieregeling
» Brief cie JenV 191020 - Belangenorganisaties SCC-PA-MR zeggen vertrouwen op

Onderzoek interlandelijke adoptie

Het is nu afwachten waar de commissie Joustra mee komt. Overigens, de commissie heeft aangegeven er naar te streven uiterlijk begin februari 2021 haar onderzoek af te ronden. De minister heeft daarom het instellingsbesluit aangepast en daarbij de datum van 1 april 2021 aangehouden om rekening te houden met eventuele onvoorziene omstandigheden.

Kamervragen

Wel zijn er weer Kamervragen gesteld. Niet dat we daar echt iets van konden verwachten, want we weten inmiddels hoe minister Dekker invulling geeft aan zijn antwoorden, maar uiteraard fijn dat we steeds gesteund worden in onze visie. Lees hier over de Kamervragen en de antwoorden van minister Dekker:

» Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en het lid Van den Berge over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden.

We zijn ons aan het beraden op vervolgacties.

Identiteit

Er leven belangrijke vragen bij veel geadopteerden, zoals: wat is er gebeurd met mij vanaf het moment dat ik geboren bent tot aan het moment dat ik in het kindertehuis kwam? Of, onder welke omstandigheden ben ik in een kindertehuis gekomen? Wie was ik voordat er met mijn identiteit was geknoeid? Was mijn adoptie terecht? Het zoeken naar zoveel mogelijk puzzelstukjes is alleen haalbaar als hier passende steun voor wordt geboden, dus ter bevordering van waarheidsvinding. Denk aan een financiële tegemoetkoming voor de feitelijke kosten die gemoeid zijn met zoektochten, financiële ondersteuning bij DNA-matching,  kosteloze toegang tot dossiers met informatie over de adoptieprocedures, verlaging van de (juridische en financiële) drempels in verband met identiteitsherstel (naam- en leeftijdswijziging, e.d.). Het belang van goede nazorg is ook zeer groot. Door de praktijken van destijds hebben geadopteerden en families daar nu mee te dealen. In al deze belangrijke zaken, daarin zal het ministerie de geadopteerden niet in faciliteren.

» Lees meer over Identiteitsherstel

Petitie afstammingsrecht / verjaring

De petitie over verjaring loopt ook nog steeds. Er zijn Kamervragen gesteld over de motie die is aangenomen maar minister Dekker heeft het antwoorden daarop uitgesteld. Zolang we niet weten hoe die motie uitgevoerd gaat worden, blijft de petitie nog open staan.

» Petitie: Het afstammingsrecht mag niet verjaren