Rechtsbijstandverzekering

Waarom juridisch advies en hulp via OJAU: Juridisch advies op maat - geen wachttijden - laagdrempelig en toegankelijk - snel en accuraat.

Juridisch servicepakketJuridische hulp nodig en heeft u een rechtsbijstandverzekering? U heeft de vrijheid om zelf een jurist te kiezen die uw juridische belangen behartigt. Dit heet 'de vrije advocaatkeuze'. OJAU biedt goede kwaliteit in gespecialiseerde juridische hulp bij juridische problemen met een gemeente, uitkeringsinstantie of uw werkgever. Denk aan onderwerpen als uitkering, ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De jurist van OJAU biedt naast advies procedurele bijstand in bijvoorbeeld bezwaarprocedures tegen overheids- en uitvoeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV, alsmede in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Vergoeding via rechtsbijstandverzekeraar

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het "Sneller-arrest" geoordeeld dat verzekerden ook voor bezwaarprocedures kunnen kiezen voor een externe jurist. Als verzekerde heeft u dus recht op kosteloze rechtsbijstand van een jurist van uw keuze.

Het is wel raadzaam dat u – als u een juridisch geschil heeft – eerst met OJAU contact opneemt om uw recht op vrije keuze voor een jurist te waarborgen. Als u niet de juiste weg volgt, zoals die in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering is vastgelegd, dan mag de verzekeraar uw recht op een jurist buiten de rechtsbijstandsverzekeraar ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld als u de zaak te laat of verkeerd heeft aangemeld.

Heeft u een juridisch probleem?

Gaat het om een juridische procedure, dan zal de jurist van OJAU haar juridische zienswijze kosteloos voorleggen aan de rechtsbijstandsverzekeraar. OJAU geeft een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van het conflict. De rechtsbijstandsverzekeraar is gebonden aan het oordeel van OJAU. Dus als de jurist van OJAU een procedure kansrijk acht, dan heeft u in principe het recht op vergoeding van uw juridische kosten als OJAU uw juridische belangen behartigt.

Helaas zijn er wel rechtsbijstandsverzekeraars die een bedrag aan eigen risico hanteren en een kostenlimiet, zoals DAS rechtsbijstand. In feite zijn deze polisvoorwaarden in strijd met het Massar-arrest van 7 april 2016 waarin is bepaald dat alleen de wetgever beperkingen kan opleggen. Polisvoorwaarden met een restrictieve (beperkende) uitleg door de rechtsbijstandsverzekeraar zelf, is nietig.

Niet alle rechtsbijstandsverzekeraars hanteren een eigen risico maar alleen een kostenlimiet. Voor juridische procedures in het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld om een uitkering, komt u doorgaans wel uit met de maximale vergoeding voor de juridische kosten. Er zijn ook rechtsbijstandsverzekeraars die helemaal geen beperkingen stellen als er een externe jurist wordt ingeschakeld door een verzekerde. En zo hoort het eigenlijk ook.

Geen rechtsbijstandverzekering?

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering maar een laag inkomen, én juridische hulp nodig? Lees dan hier over de mogelijkheden. OJAU is een sociaal juridische dienstverlener die rekening houdt met wat de cliënt kan missen. Laat u uw eventuele ongunstige financiële situatie dus niet weerhouden om juridische hulp te vragen.

OJAU denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.

CONTACT

Polisvoorwaarden van enkele rechtsbijstandverzekeraars