Rechtsbijstandverzekering

Juridisch advies op maat - geen wachttijden - laagdrempelig, transparant en toegankelijk - snel en accuraat - door het hele land.

Juridische hulp nodig? Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u de jurist van "OJAU - Juridisch advies en meer" inschakelen in plaats van een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar? Dat kan. U heeft de vrijheid om zelf een jurist te kiezen die uw juridische belangen behartigt. Dit heet 'de vrije advocaatkeuze'.

Ook al hebben ze een rechtsbijstandsverzekering, steeds meer mensen kiezen voor OJAU. De jurist biedt goede kwaliteit in gespecialiseerde juridische hulp bij problemen met o.a. een gemeente, uitkeringsinstantie of werkgever. Denk aan onderwerpen als uitkering, ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

De jurist van OJAU biedt naast rechtskundig advies ook procedurele rechtsbijstand voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures tegen overheids- en uitvoeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV, alsmede in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

De jurist verliest bij de rechtshulpverlening de (juridische) belangen van de cliënt nimmer uit het oog. 

Vergoeding via rechtsbijstandverzekeraar

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het "Sneller-arrest" geoordeeld dat verzekerden ook voor bezwaarprocedures kunnen kiezen voor een externe jurist. Als verzekerde heeft u dus recht op kosteloze rechtsbijstand van een jurist van uw keuze.

Het is wel raadzaam dat u – als u een juridisch geschil heeft – eerst met OJAU contact opneemt om uw recht op vrije keuze voor een jurist te waarborgen. Samen met u wordt besproken wat de mogelijkheden zijn, waarna u ook contact opneemt met de rechtsbijstandsverzekeraar om toestemming te vragen. Als u niet de juiste weg volgt, zoals die in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering is vastgelegd, dan mag de verzekeraar uw recht op een jurist buiten de rechtsbijstandsverzekeraar ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld als u de zaak te laat of verkeerd heeft aangemeld.

Heeft u een juridisch geschil?

Wilt u de jurist van OJAU inschakelen voor bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsinstelling of beroepschrift bij de rechtbank? Dat kan.

De jurist van OJAU zal kosteloos en vrijblijvend haar juridische zienswijze voorleggen aan de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar. De rechtsbijstandsverzekeraar is gebonden aan de zienswijze van OJAU. Kortom, als de jurist van OJAU een procedure kansrijk acht, dan heeft u in principe het recht op vergoeding van uw juridische kosten voor rechtsbijstand.

Helaas zijn er wel rechtsbijstandsverzekeraars die een bedrag aan eigen risico hanteren en een kostenlimiet. In feite zijn deze polisvoorwaarden in strijd met het Massar-arrest van 7 april 2016 waarin is bepaald dat alleen de wetgever beperkingen kan opleggen. Polisvoorwaarden met een restrictieve (beperkende) uitleg door de rechtsbijstandsverzekeraar zelf, zijn nietig.

Niet alle rechtsbijstandsverzekeraars hanteren een eigen risico maar alleen een kostenlimiet. Voor juridische procedures in het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld om een uitkering, komt u doorgaans wel uit met de maximale vergoeding voor de juridische kosten. Er zijn ook rechtsbijstandsverzekeraars die helemaal geen beperkingen stellen als er een externe jurist wordt ingeschakeld door een verzekerde. En zo hoort het eigenlijk ook.

Geen rechtsbijstandverzekering?

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering maar een laag inkomen, én juridische hulp nodig? Lees dan hier de mogelijkheden. OJAU is een sociaal juridische dienstverlener die rekening houdt met wat de cliënt kan missen. Laat u uw eventuele ongunstige financiële situatie dus niet weerhouden om juridische hulp te vragen.

OJAU denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.

CONTACT

Polisvoorwaarden van enkele rechtsbijstandverzekeraars