Geen keuzerecht bij zorg en ondersteuning

Veel mensen die langdurige zorg nodig hebben moeten zich door een hele brei aan wet- en regelgeving worstelen. Regelmatig zie ik dat er onduidelijkheden ontstaan over welke instantie welke zorg regelt.

In de wetgeving zijn er drie soorten langdurige zorg en ondersteuning voor mensen die thuis wonen:

1. Maatschappelijke ondersteuning door gemeenten: hulp om zelfstandig te wonen en mee te doen in de samenleving.
2. Verpleging en verzorging thuis: hier gaat het om wijkverpleging.
3. Langdurige (intensieve) zorg, in een instelling of thuis.

De zorgbehoevende kan echter niet kiezen. De aard van de zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet de aanvrager de zorg krijgt. Het kan dus heel goed voorkomen dat een aanvrager beperkingen ervaart die weliswaar leiden tot een zorgvraag, maar niet tot een blijvende noodzaak voor permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het kan zijn dat de gewenste zorg dan niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geregeld.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, of ouderen met dementie. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Thuis blijven wonen met zorg aan huis is ook mogelijk. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wlz moet sprake zijn van;

• een aandoening, stoornis of handicap;
• de noodzaak van 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht;
• deze zorg blijvend nodig is (levenslang).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De WMO 2015 regelt de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wmo vallen. Bijvoorbeeld:

• begeleiding
• beschermd wonen
• dagbesteding
• hulpmiddelen en voorzieningen
• hulp bij het huishouden
• aanpassing aan de woning
• ondersteuning van de mantelzorg

De gemeente beoordeelt welke maatwerkvoorziening toegekend mag worden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Ook kan de zorg worden geboden vanuit de Zvw. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering te hebben. Daarmee heeft iedereen toegang tot zorg in het basispakket. Vanuit de zorgverzekering wordt ook bepaalde zorg vergoed, denk aan wijkverpleging voor verzorging thuis.

Juridische hulp

Als iemand onverhoopt niet de gewenste zorgindicatie of maatwerkvoorziening krijgt of deze is niet ontoereikend, dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt, en als dat nodig is, nog de stap naar de rechter worden genomen. Het is dan van groot belang om zo spoedig het (medische) dossier compleet te hebben, dus met medische verklaringen van artsen, behandelingsplan van zorgverleners en andere overige relevante gegevens. De termijn om bezwaar te maken of in beroep te gaan, is namelijk zes weken. Anders wordt het bezwaar- of beroepschrift niet in behandeling genomen en worden belangrijke rechten verspeeld.

Verkeert u momenteel in een situatie dat u juridische hulp nodig heeft in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure omtrent uw zorgvraag, of kent u iemand die dat nodig heeft? Dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Als u van mening bent dat er onvoldoende rekening is gehouden met uw wensen en behoeften, is van belang om snel actie te ondernemen. Tenslotte gaat het om uw welzijn. Een bezwaar- of beroepsprocedure kan soms behoorlijk complex zijn. Ik kan u daarbij helpen.

Juridische advies en/of een haalbaarheidscheck is kosteloos en vrijblijvend. Eerst wordt samen met u bekeken waar u mee geholpen zou kunnen zijn. Als er daadwerkelijk juridische ondersteuning nodig is bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep, dan houden we rekening met uw financiële situatie.

Ook als u twijfelt kunt u contact opnemen, zodat u in ieder geval op weg wordt geholpen naar wat u nodig heeft.

CONTACT