Algemene voorwaarden van OJAU

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: de eenmanszaak, OJAU (Online Juridisch Advies voor U).
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met OJAU een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Diensten: alle diensten die OJAU voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt verstaan, doch niet uitsluitend: adviseren en ondersteuning bieden in juridische geschillen en alle acties in verband hiermee, zoals het opstellen van juridische correspondentie, processtukken en ter terechtzitting voorzien van bijstand en dergelijke, alle diensten met betrekking tot het OJAU mentortraject en de OJAU training en bijles, alsmede de trajecten die worden aangeboden, het doen van juridisch onderzoek
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen OJAU en opdrachtgever krachtens welke OJAU de dienst zal uitvoeren.
1.6 Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.
1.7 Website: www.OJAU.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door OJAU gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en gesloten overeenkomsten tussen OJAU en opdrachtgever, waarop OJAU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
2.2 Een overeenkomst tussen OJAU en de opdrachtgever komt tot stand door bevestiging van een uitgebrachte offerte door de opdrachtnemer met de daarin opgenomen bijzondere afspraken en clausules. Met de opdrachtbevestiging met OJAU verklaart de opdrachtnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van OJAU en met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OJAU en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes van OJAU zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 OJAU zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of niet volledig waren, heeft OJAU het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1 Indien OJAU, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is OJAU gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die OJAU in rekening wenst te brengen, heeft opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de opdrachtgever gehouden is het tot dusver door OJAU uitgevoerde werk te vergoeden.
4.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en OJAU zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.3 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met OJAU wenst te ontbinden of te annuleren, komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.4 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan OJAU verricht, inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.5 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.6 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal OJAU binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.7 OJAU heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden maar niet zonder dat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld. Als opdrachtgever akkoord gaat en indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt, zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor OJAU

5.1 OJAU garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 OJAU spant zich in om de gegevens die OJAU voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten dient OJAU met opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De opdrachtgever dient OJAU te voorzien van alle juiste gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht OJAU onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar OJAU om verzoekt en die redelijkerwijs van belang zijn voor een goede uitvoering van haar diensten.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OJAU zijn verstrekt, heeft OJAU het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 De opdrachtgever stelt OJAU steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
6.5 Bij klachten over de door OJAU geleverde diensten en/of producten dient de opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan OJAU binnen zeven dagen na levering van de dienst en/of het product. De opdrachtgever vrijwaart OJAU één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6 De opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die OJAU nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is OJAU niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.8 Privacy gevoelige gegevens van de opdrachtgever, zoals het Burgerservicenummer, dienen door de opdrachtgever zelf onzichtbaar te maken bij verzending van materialen/gegevens, tenzij deze gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor de door OJAU te leveren overeengekomen diensten. Als opdrachtgever verzuimt dit te doen, kan OJAU nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik door derden en schade berokkent door derden, tenzij schade een direct gevolg is van enig onzorgvuldig handelen door OJAU.

Artikel 7. Levering

7.1 De door OJAU te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door OJAU opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van OJAU zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna OJAU zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
7.2 Een door OJAU vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt OJAU niet van rechtswege in verzuim.
7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien OJAU, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4 De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door OJAU mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5 Aan de leveringsplicht van OJAU zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OJAU geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle door OJAU verzonden facturen dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5 In bovenstaande gevallen heeft OJAU voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
8.6 De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat OJAU elektronisch factureert.
8.7 De opdrachtgever kan bezwaren tegen de door OJAU verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan OJAU kenbaar maken. Na ontvangst van de bezwaren zal OJAU een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OJAU.
9.2 De door OJAU geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van OJAU en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van OJAU.
9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door OJAU ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van OJAU.
9.5 Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door OJAU geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere overeenkomst tussen OJAU en de opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. OJAU kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2 Indien OJAU onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door opdrachtgever.
10.3 In aanvulling op artikel 10.2 is OJAU dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OJAU aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan OJAU toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4 OJAU sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door OJAU geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van OJAU.
10.5 OJAU is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart OJAU voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van OJAU.
10.7 OJAU is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1 OJAU is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 30 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2 OJAU is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar OJAU weinig of geen invloed op kan uitoefenen. OJAU kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie OJAU een overeenkomst is aangegaan.
11.3 Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3 Beide partijen, zowel opdrachtgever als OJAU, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan OJAU de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met OJAU voortvloeiende verplichting;
• opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
• opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van OJAU;
• opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen kan OJAU wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die OJAU vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6 OJAU behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien OJAU overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1 OJAU zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Mogelijk te verwachten afwijkingen zullen in de offerte kenbaar worden gemaakt. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de opdrachtgever en OJAU in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van OJAU worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever naar inziens van OJAU aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van OJAU.
13.3 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door OJAU te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van OJAU, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OJAU en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden, zijn deze voor OJAU alleen bindend indien en voor zover deze door OJAU uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3 Indien OJAU op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
14.5 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien OJAU hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.6 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OJAU partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.7 De opdrachtgever en OJAU zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter van het arrondissement van de woon(verblijf)plaats van de opdrachtgever, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen OJAU en de opdrachtgever.