Hulp voor slachtoffers voor een tegemoetkoming in schade

Service: Hulp bij aanvraag tegemoetkoming schade en juridische bijstand bij afwijzing.

CONTACT

Slachtoffer geworden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf en heeft u hierdoor ernstige lichamelijke of psychische problemen (letsel) opgelopen? Mogelijk heeft u dan recht op een tegemoetkoming in de schade van de overheid via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook als u getuige was, nabestaande of een naaste bent van iemand die is geconfronteerd met een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, kunt u hier mogelijk recht op hebben. Het gaat om een tegemoetkoming voor het overkomen leed en de eventuele financiële schade die u heeft opgelopen, zoals kosten voor medische hulp en vermindering van inkomsten. Het is bedoeld als een financieel steuntje in de rug vanuit de overheid, en niet als schadevergoeding of smartengeld, want daarvoor zult u dan de dader moeten aanspreken. De tegemoetkoming ligt tussen de € 1.000 en € 35.000.

Hoe het werkt

» Een aanvraag kan tot tien jaar na de gebeurtenis worden ingediend. Eventueel later, als daar een gegronde reden voor is.

» U hoeft (nog) geen aangifte te hebben gedaan, en ook is het niet per se nodig dat het OM tot vervolging over gaat en er een strafzitting komt.

» De aanvraagprocedure duurt doorgaans korter dan een strafproces (deze komt mogelijk niet eens aan de orde).

» Er wordt géén contact opgenomen met de persoon door wie u het ernstige letsel heeft opgelopen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele ongewenste confrontaties.

Voorwaarden en bewijslast

De criteria voor het recht op een tegemoetkoming zijn niet dezelfde als die waar de rechter naar kijkt ter beoordeling van een eventuele schadevergoedingsmaatregel in een strafproces. Hoewel de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven laagdrempeliger is dan het doorlopen van een langdurig strafproces met daarbij een verzoek om schadevergoeding, kan deze afhankelijk van uw situatie nog wel vrij complex zijn, vooral als u nog in een emotioneel verwerkingsproces verkeert. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade die u lijdt of heeft geleden, moet rekening worden gehouden met onderstaande:

» met objectieve gegevens moet aannemelijk worden gemaakt dat u slachtoffer bent geworden van een tegen u opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

» om te voorkomen dat verschillende aanvragers ongelijk behandeld worden, gebruikt het schadefonds bij de boordeling van de aanvragen objectieve criteria.

» de maatstaf waar het schadefonds mede rekening mee houdt; de mate van eigen schuld, proportionaliteit en vermijdbaarheid.

» verder zijn de wettelijke regels, die zijn uitgewerkt in de beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven van belang, als ook de letsellijst die een indicatie geeft over welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past.

» de ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen welke letselcategorie van toepassing is.

U zult dus de hele gebeurtenis moeten vertellen en het opgelopen letsel moeten onderbouwen met (medisch) bewijsmateriaal.

Beslistermijn

Het Schadefonds neemt uiterlijk binnen 26 weken een beslissing op uw aanvraag voor een tegemoetkoming. Op een bezwaarschrift neemt het schadefonds uiterlijk binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Beslissen ze te laat, dan kunt u het schadefonds in gebreke stellen. De jurist van OJAU-rechtskundig advies kan u hierbij helpen.

Bezwaar, beroep en herziening

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het schadefonds van mening is dat u in een bepaalde letselcategorie valt en u het daar niet mee eens bent. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen welke letselcategorie van toepassing is. Ook kan het schadefonds van mening zijn dat u een eigen aandeel heeft en op grond daarvan de tegemoetkoming wordt afgewezen, of dat er een korting wordt toegepast.

Mocht het schadefonds in uw nadeel beslissen, dan kan de jurist van OJAU-rechtskundig advies u bijstaan in een bezwaarprocedure en/of beroepsprocedure bij de rechtbank.

U hoeft het dus allemaal niet alleen te doen! Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bij het doen van een aanvraag, herzieningsverzoek, een bezwaar- of beroepsprocedure? Neem dan vooral contact op via info@ojau.nl of stuur een Whatsappbericht naar 06-45758821 voor een belafspraak.

Ondersteuning in de aanloop naar en tijdens een strafproces

Hulp krijgen kan voor u als slachtoffer de spanning en stress enigszins verlichten. U kunt ook juridische ondersteuning krijgen als u evengoed nog aangifte wilt doen, tijdens het strafrechtelijk onderzoek zelf, in de aanloop naar en tijdens de zitting, en als het OM niet tot vervolging overgaat. Lees hier meer over via de weblink Juridische hulp voor slachtoffers.

Enkele voorwaarden volgens het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf kan zijn:
- Lichamelijke mishandeling
- Diefstal met geweld
- Bedreiging met geweld en/of een wapen
- Verkrachting

Met lichamelijk of geestelijk (psychisch) letsel tot gevolg, waarvoor u meerdere keren (medisch) werd of moet worden behandeld, en het herstel lange tijd duurt of niet mogelijk is, zoals:
- Een gebroken been of arm waarbij een operatie nodig was
- Het verlies van een oog
- Een posttraumatische stressstoornis