Toelichting CBS onderzoek - Commissie Joustra

Terecht dienstig aan het onderzoek?

Geschreven door: Dewi Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 15 mei 2020

Dit is een uitgebreid vervolg op mijn mededeling van 21 april 2020 rondom de enquête naar aanleiding van een vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), die in opdracht van de Commissie Joustra, inzake het onderzoek Interlandelijke adoptie (hierna; Commissie ) is opgesteld en die vrijdag 17 april 2020 per post is uitgezet onder interlandelijke geadopteerden. De Commissie is ingesteld door minister Dekker (Rechtsbescherming).

Aanleiding was informatie die wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.

Wat ik en nog veel meer geadopteerden die deze vragenlijst hebben gekregen afvragen, is in hoeverre het CBS onderzoek daadwerkelijk dienstig kan zijn, gezien de opdracht die de Commissie heeft meegekregen en het doel daarvan. Kan de tijd en het geld niet beter worden besteed aan onderzoeken die direct te maken hebben met de feitelijke gang van zaken in het verleden?

Of een geadopteerde al dan niet tevreden is, heeft niets te maken met de onrechtmatigheden die in het verleden hebben plaatsgevonden en die onderzocht moeten worden. Derhalve ben ik, en nog veel meer (niet)-geadopteerden, kritisch op onderzoeken over het welzijn en leefsituatie van interlandelijke geadopteerden die nu worden uitgezet in het kader van de opdracht die minister Dekker de Commissie heeft gegeven, en is het verstandig om ze goed onder de loep te nemen voordat resultaten voor andere doeleinden worden ingezet. We moeten op alle risico's anticiperen, omdat de belangen groot zijn.

De zorgen met betrekking tot de CBS-vragenlijst is inmiddels richting de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gecommuniceerd. Zie hieronder de bijlages.

Brief Tweede Kamer - Commissie voor JenV - inzake CBS onderzoek adoptie - 20052020 OJAU

Bijlage 1 bij brief aan de TK- Commissie JenV - 20052020 OJAU - inzake CBS vragenlijst begeleidende brieven

Bijlage 2 bij brief aan de TK - Commissie JenV 20052020 OJAU - inzake CBS onderzoek adoptie

Bijlage 3 bij brief aan de TK- Commissie JenV - 20052020 OJAU - vraag en antwoord doel en methodiek CBS vragenlijst

De personen die het belang onderschrijven om de Tweede Kamer erop aan te dringen dat ze alert blijft op de wijze waarop het onderzoek door de Commissie Joustra wordt uitgevoerd en dat er - ten behoeve van de aanbevelingen - geen conclusies getrokken mogen worden uit onderzoeken die eigenlijk niet dienstig zijn aan de opdracht zoals de Minister die heeft gegeven, hebben zich bij mij gemeld. Hun naam is bij de brief toegevoegd in een aparte bijlage, die ik overigens hier niet openbaar en ook niet bedoeld is om openbaar te maken.

Op 29 mei 2020 heeft Zembla ook aandacht geschonken aan dit onderwerp. Fijn, want we moeten kritisch in de gaten houden of de gekozen methodes om misstanden in internationale adoptie in het verleden te onderzoeken, daadwerkelijk dienstig zijn aan de opdracht die minister Dekker heeft gegeven.

Wil je meer weten over mijn onderzoek naar (illegale) adoptie van kinderen uit Indonesië? Dat kan via deze links:

Dossier adoptiezaken Indonesië en aansprakelijkstelling Nederlandse Staat
Lancering boek: Postpakketjes van Overzee
Adoptie Indonesië in de media