Niet terecht? Bezwaarschrift indienen

Blogartikel door: Dewi Deijle
Gepubliceerd op www.ojau.nl, 12 mei 2017

Heeft u het al eens meegemaakt. Zomaar je fiets weg wegens verkeerd stallen. Wat nu! Mag dat zomaar? Op zich wel, maar...

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt beschreven welke sancties een gemeente mag opleggen bij overtreding. Bij het wegknippen van fietsen gaat het om de zogenaamde ‘last onder bestuursdwang’. Artikel 5:21 Awb bepaalt:

"De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd".

De last onder bestuursdwang is bedoeld als herstelsanctie: een maatregel gericht op het beëindigen van de overtreding. In feite zegt de gemeente: “Doet u het niet, dan doen wij het en verhalen wij de kosten op u”. De gemeente moet echter bij het opleggen van een last onder bestuursdwang aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoen. Zij moet ten aangeven waarom u in overtreding bent en hoeveel tijd u heeft om de overtreding op te heffen, de zogenoemde begunstigingstermijn. De lengte van deze begunstigingstermijn moet redelijk zijn en de lengte hangt van de situatie af. Het is redelijk om te verlangen dat een fiets in een winkelstraat binnen een uur wordt verwijderd maar op een station komt 24 uur meer in de buurt. Aangezien mensen doorgaans een (groot) deel van de dag weg zijn vanwege werk of studie.

In uitzonderlijke gevallen mag de gemeente afzien van de begunstigingstermijn en uw fiets direct wegknippen. Artikel 5:31 Awb bepaalt:
1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit besluit van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.

Direct een fiets verwijderen mag dus wel, maar alleen indien er sprake is van een spoedeisend geval. Denk hierbij aan situaties dat er direct gevaar dreigt. Hiervan kan sprake zijn als u uw fiets voor een nooduitgang heeft geparkeerd. Als er geen sprake is van een spoedeisende situatie, dan is de gemeente verplicht u eerst de gelegenheid te geven om de overtreding zelf ongedaan te maken (begunstigingstermijn).

Als er een Algemene Plaatselijke Verordening geldt (APV), moet u schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van het feit dat uw fiets verkeerd gestald stond en aan u moet zijn verzocht maatregelen te nemen. Vaak gaat dit via een label aan het stuur of sticker op de fiets. Als u denkt dat uw fiets onrechtmatig is verwijderd, kunt u bezwaar maken. Want het zou toch wat zijn als u onnodig voor de verwijderingskosten moet opdraaien! U kunt tegen verschillende aspecten bezwaar maken. U moet dus wel de juiste kiezen en onderbouwen met de juiste bezwaargronden.

Geen termijn

Als er geen termijn is gesteld waarbinnen u uw fiets moest verwijderen en de gemeente beroept zich ook niet op spoed omdat uw fiets gevaarlijk of hinderlijk gestald stond, dan kunt u je bezwaar maken tegen het ontbreken van een gestelde termijn.

Geen redelijke termijn

Als er wel een termijn is gegeven maar de termijn is onredelijk. De gemeente moet in principe een redelijke termijn stellen waarop u de overtreding ongedaan kunt maken, zonder dat zij overgaat tot sanctioneren. Over wat een redelijke termijn is, valt zoals eerder vermeld te twisten. Een uur de tijd om je fiets weg te halen bij een station lijkt in ieder geval niet redelijk. Als er geen redelijke termijn in acht is genomen, kun u bezwaar maken tegen redelijk termijn en onderbouwen waarom u van mening bent dat er geen redelijke termijn is gegeven.

Spoed onvoldoende onderbouwd

Als uw fiets zonder aankondiging vooraf is verwijderd, dan beroept de gemeente zich achteraf schriftelijk op spoed, met de reden dat uw fiets gevaarlijk of hinderlijk gestald stond. Er moet sprake zijn van daadwerkelijke hinder (bijvoorbeeld voor een ingang geparkeerd) of van gevaar (bijvoorbeeld voor een nooduitgang geparkeerd). Als de spoedeisendheid vanwege gevaar of hinder onvoldoende onderbouwd is, of er is naar uw mening een reden dat er geen sprake was van spoed, kunt u bezwaar maken.

Onvolledige beschikking

Als op het label aan uw stuur of de sticker op uw fiets niet staat vermeld dat u een overtreding hebt begaan of er staat niet vermeld dat u de overtreding ongedaan moet maken, of geen van beide wordt gemeld, dan is de aanmaning onvolledig. Een label aan uw fiets met de mededeling ‘U moet uw fiets binnen 24 uur verwijderen, anders wordt hij weggehaald’, is onvolledig. Wat niet mag ontbreken is de mededeling dat u ten onrechte uw fiets op die plek geparkeerd heeft. Als er alleen maar aangekondigd wordt ‘dat de fiets binnen 24 uur verwijderd wordt’, is dat ook onvolledig. Wat dan ontbreekt is het verzoek aan u om maatregelen te nemen tegen het onjuist gestald staan.

Aangifte fietsdiefstal tegen de gemeente

In de situatie dat er een fietsparkeerverbod geldt (blauw rond bord met een rode rand en daarbinnen een fiets en een bromfiets), mag u alleen een boete krijgen die op naam uitgeschreven wordt. AIs uw fiets dus is weggesleept terwijl er een fietsparkeerverbod geldt, dan kunt géén bezwaar maken tegen de verwijdering van uw fiets ( maar wel tegen de boete als daar reden toe is). Als uw fiets dus toch verwijderd is, kunt u zelfs in dat geval aangifte van fietsdiefstal doen!

Geen parkeerverbod, geen APV, geen spoed

Aangifte doen van fietsdiefstal is sowieso aan te raden als de gemeente uw fiets heeft verwijderd, terwijl er geen APV van toepassing is en de gemeente beroept zich ook niet op spoed.

U moet binnen 6 weken na het wegslepen van je fiets je bezwaarschrift bij het college van Bestuur en Wethouders (B&W) van de gemeente indienen. Het beste is dit om aangetekend te doen.

Succes!

Terug naar Blog