Geschreven door: Dewi Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 14 mei 2021

Even een update van de eerste maanden in 2021.

Juridische zaken

De komende tijd kan ik me focussen op zowel lopende als nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures. Binnenkort heb ik nog een zitting bij de Centrale Raad van Beroep in verband met de afwijzing van een Wajong-uitkering. Deze zaak loopt ook al erg lang en is al op zitting geweest, maar is nu doorverwezen naar de meervoudige kamer. En zo wordt er een behoorlijk beroep gedaan op het geduld van mijn cliënte.

Ook kon ik enkele bezwaarzaken tegen beslissingen inzake arbeidsongeschiktheid afsluiten. Uitkomst: zowel gegrond als ongegrond. Het blijft een complexe materie en garanties zijn er nooit. Gegronde bezwaarschriften zitten er genoeg tussen, maar er is niet echt een duidelijke lijn in te trekken, omdat het in zaken over ziekte en arbeidsongeschiktheid altijd gaat om specifieke situaties. Geen geval is hetzelfde, zelfs als het zo lijkt. Al hebben twee personen een vergelijkbare medische beperking, toch kan de bezwaarprocedure voor de een heel anders uitpakken dan voor de ander. Ik adviseer altijd wel om in ieder geval in bezwaar te gaan als iemand het niet eens is met het besluit van het UWV. Er hangt zoveel af van een beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, namelijk het welzijn van die persoon die met een ziekte, aandoening of andere beperking moet leven.

Verder heb ik twee bezwaarprocedures tegen gemeentes afgesloten. Even kort nader toegelicht:

Bezwaarprocedure gegrond, vanwege onrechtmatig verkregen bewijs

Voor het huisbezoek van de sociaal rechercheur in het kader van de Participatiewet, was geen redelijke grond aanwezig. Er waren geen objectieve feiten en omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs kon worden getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die mijn cliënt had verstrekt bij het vaststellen van zijn recht op bijstand. Onder die omstandigheid was, zoals ook uit de rechtspraak blijkt, geen rechtvaardiging voor het maken van een inbreuk op het huisrecht van mijn cliënt. De resultaten die uit het huisbezoek waren verkregen, moesten dan ook buiten beschouwing worden gelaten. De onafhankelijke bezwaarcommissie adviseerde het College om het intrekking- en terugvorderingsbesluit gegrond te verklaren.

Bezwaarprocedure ongegrond, Tozo en studiefinanciering

Het gaat om een ondernemer die geen recht had op het volledige Tozo 2 bedrag omdat zijn partner nog een bedrag aan studiefinanciering kon lenen. Volgens het College is het volledige bedrag aan studiefinanciering van de partner terecht in mindering gebracht op de Tozo 2 van de ondernemer, zelfs het deel van de studiefinanciering dat niet was aangevraagd. Studiefinanciering is volgens het College een passende en toereikende voorliggende voorziening. Die gaat dan vóór op de Tozo. Terwijl studiefinanciering ten eerste als lening wordt verstrekt. En een lening moet worden terugbetaald. Kortom, de partner van mijn cliënt moet in feite noodgedwongen het volledige bedrag aan studiefinanciering lenen omdat haar partner als ondernemer is geraakt door de Corona crisis. Ergens vind ik het wel scheef, want waarom is die Tozo er dan? Dan zou het eigenlijk een voorwaarde moeten zijn dat iedere ondernemer en/of diens partner eerst een lening (niet per se studiefinanciering) moet afsluiten voordat hij de Tozo kan aanvragen. Maar dan wordt juist in de hand gewerkt dat de ondernemer alsnog in de schulden terechtkomt. De Tozo is weliswaar gebaseerd op de Participatiewet, maar in deze bijzondere tijd zouden naar mijn mening de regels anders moeten gelden. Helaas is het vaak lastig om door de starheid van de overheid heen te prikken.

Facebookgroep arbeidsongeschiktheid en ziekte

Deze maand mocht ik het duizendste lid verwelkomen in de besloten facebookgroep Arbeidsongeschiktheid en Ziekte die gekoppeld is aan de facebookpagina van OJAU's Juris-schrijfsels: voor personen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering, of die nog werken en ziek zijn door langdurige of chronische gezondheidsklachten en te maken hebben met re-integratie op het werk en regelmatig gesprekken hebben met bijvoorbeeld een Arboarts. Deze besloten groep trekt steeds meer personen aan die met vragen rondlopen. Het is fijn om te zien hoe de leden elkaar ondersteunen en leden zich gesteund voelen.

Op 27 januari 2021 heeft Omroep West een item uitgezonden over 'eerste hulp bij eenzaamheid', waarin ik uitleg hoe belangrijk het is om personen die verder geen sociaal netwerk hebben te kunnen bereiken. Ook via deze groep krijg ik regelmatig vragen van personen die problemen hebben met de overheid maar waar ze niet uitkomen. Ze hebben niemand om op terug te vallen en belanden in een neerwaartse spiraal. Het doet mij goed dat ik die mensen kan ondersteunen zodat ze weer meer in hun kracht komen te staan. Bekijk hier de uitzending van Omroep West, in samenwerking met het Haags Productiebedrijf: Eerste hulp bij eenzaamheid.

Adoptiezaak

Een kleine maand geleden heb ik namens “Mijn Roots”, de stichting die de belangen van geadopteerden uit Indonesië met zoekbehoefte behartigt, het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht om de afwijzing op de schriftelijke aansprakelijkstelling van 31 mei 2018 te herzien. Uiteraard onder verwijzing naar de bevindingen van het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie. Hierbij heb ik ook een gezamenlijk statement meegestuurd namens geadopteerden uit andere landen en enkele belangenorganisaties. Wel 105 geadopteerden hebben hun zoektocht-verhaal bijgevoegd ter illustratie van wat een zoektocht naar biologische familieleden in de landen van herkomst inhoudt, met daarbij een overzicht van de kosten die bij hun zoektocht gemoeid waren. Het gaat om de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om een gepaste financiële bijdrage te verstrekken ter bevordering van waarheidsvinding en vereenvoudigen van identiteitsherstel.

Er is volop media aandacht voor dit onderwerp. Ook internationaal. Deutsche Welle en AL Jazeera hebben er onlangs nog een item over gemaakt. De media publicaties zijn hier te vinden: Adoptiezaken in de media.

Het gaat niet alléén om het recht op afstammingsinformatie (het afstammingsrecht dat is verankerd in de Grondwet en in Internationale Verdragen), maar het gaat voor veel geadopteerden veel verder dan alleen ‘het willen weten waar je vandaan komt en het recht daarop’. Het ministerie van JenV heeft te weinig tot niets gedaan aan het voorkomen van illegale praktijken in adoptieprocedures (lees: o.a. beginseltoestemmingen en verblijfsvergunning blijven afgeven zonder nader onderzoek en geen zorg voor adequate wet- en regelgeving). Het ministerie controleerde niet op de betrouwbaarheid van adoptiebemiddelaars. Andere belangen dan die van het kind waren belangrijker, wat in strijd is met o.a. het fundamentele uitgangspunt dat de behartiging van de belangen van buitenlandse kinderen, in de meest ruime zin, moest (en moet) geschieden in overeenstemming met de Verklaring van de rechten van het Kind (Verenigde Naties op 20 november 1959).

Het gaat om illegaal verkregen kinderen, om witwasserij, en waar het ministerie van JenV vanaf wist. De individuele geadopteerde die het betreft is nu in feite bezig met het oplossen van een misdrijf die jegens hem of haar is gepleegd.

Ik ben nog in afwachting van een reactie.

Onderwijs

Al enkele jaren ben ik actief in het onderwijs en voer ik voor meerdere HBO onderwijsinstellingen diverse werkzaamheden uit in de opleidingen HBO Rechten, SJD en Jobcoach. Ik heb al heel wat studenten begeleid en gecoacht bij hun scriptie of tijdens hun stage die ze lopen bij bedrijven, en die ze daarna met goed gevolg hebben afgerond. Ik doceer in o.a. de modules arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, publiekrecht, strafrecht, fraude en handhaving en juridische vaardigheden. Verder ontwikkel ik studiemateriaal voor diverse modules. Ik vind het belangrijk om vanuit mijn beroep kennis over te dragen. Erg leuk om dat ook op deze manier te doen. Het is heel iets anders dan procesvertegenwoordiging, maar die diversiteit in mijn werk vind ik heerlijk.

Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen, als ook met betrekking tot de nieuwe en lopende zaken. Dus, tot een volgende update!

Terug naar Homepagina