Adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd

In samenwerking met stichting Mijn Roots ben ik, Dewi van OJAU, al enige tijd bezig met een (juridisch) onderzoek naar de mogelijkheid van een financiële compensatie voor personen die in de jaren '70-'80 zijn geadopteerd uit Indonesië, voor de kosten die verband houden met hun afstammingsvragen. Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen in de zaak volgen.

Uitgelicht

18 januari 2020
Lancering Postpakketjes van overzee, een onderzoek naar gelegaliseerde kinderhandel in adoptie van kinderen uit Indonesië

2 mei 2019
Een belangrijke oproep van stichting Mijn Roots als reactie op de instelling van de onderzoekscommissie, onder leiding van Tjibbe Joustra

5 juni 2018
Indonesische geadopteerden klagen de Staat aan voor ernstige nalatigheid

De claim naar erkenning en rechtsherstel

Het was in de jaren '70 al bekend bij de Nederlandse regering dat er sprake was van baby- en kinderhandel. Er waren allerlei partijen (zowel in Nederland als in Indonesië) betrokken bij illegale adopties. Indonesië heeft dit probleem in de jaren ‘70 al erkend en verzocht Nederland om maatregelen te treffen. Nederland gaf hier geen gehoor aan. Ook is gebleken dat adoptieouders niet officieel zijn ingelicht over de geconstateerde wanpraktijken.

Naar aanleiding van mijn betoog, d.d. 12 september 2017 namens stichting Mijn Roots, gericht tot het Ministerie van Justitie & Veiligheid (hierna: J&V), met daarin een eerste aanzet tot het indienen van de claim, is er een overleg geweest op het ministerie. Op 18 januari 2018 heb ik een algemeen overleg Internationale adoptie, van de vaste commissie voor J&V bijgewoond. Omdat beiden tot niets hadden geleid, heb ik het Ministerie van J&V verzocht om alsnog schriftelijk te reageren op mijn betoog. Ik ontving daarna een verzoek om een nadere juridische onderbouwing te geven op grond waarvan ik namens stichting Mijn Roots de Nederlandse overheid (mede) aansprakelijk stel, voor het in stand laten van de gelegaliseerde kinderhandel in Indonesië.

Het eerder genoemde betoog bevat het volledige feitencomplex en een juridische onderbouwing dat in lijn ligt met de verdragsrechtelijke zorgplicht die de Nederlandse Staat nu heeft, ten opzichte van geadopteerden uit Indonesië met afstammingsvragen en ten behoeve van waarheidsvinding. Dat was blijkbaar niet voldoende. Zodoende heb ik een nadere juridische onderbouwing en in de vorm van een claim ingediend, in feite een aansprakelijkstelling, gericht op het verkrijgen van erkenning en een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden uit Indonesië die hebben gezocht of willen zoeken naar hun biologische familie. In april 2018 heb ik nog aanvullende brieven ingezonden, ondersteund met onder andere verhalen van geadopteerden over hun (illegale) adoptie en hun zoektocht, en brieven van adoptieouders.

Op 31 mei 2018 hebben ik en stichting Mijn Roots een reactie ontvangen van het ministerie die de claim zonder enig steekhoudend argument naast zich heeft gelegd, ondanks alle feiten, gronden en bewijzen die zijn aangevoerd. Een simpele afwijzing op basis van algemeenheden en met standaardzinnen. We hadden heus niet verwacht dat we meteen iets zouden kunnen bereiken, maar het ministerie heeft ook niet eens de moeite genomen om er op een serieuze manier naar te kijken. Natuurlijk teleurstellend, maar wij geven niet zomaar op!

Gisteren stond ik als gastspreker op het Internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie, georganiseerd...

Geplaatst door Dewi Deijle op Zaterdag 22 juni 2019

Meer leesvoer:

Ontvoerd voor adoptie
Identiteitsherstel en adoptie
De visie nader toegelicht 
Visie: Erkenning en rechtvaardigheid
Concrete hulp NU nodig
De claim naar rechtsherstel
Een reactie aan minister Dekker
Samensterk - demonstratie
De harde waarheid
Adoptiebedrog Indonesië
Publicaties in de media
Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Naar aanleiding van uitzending Zembla
Oproep aan geadopteerden uit Indonesië
Preview Zembla op Facebook
Uitzending Adoptiebedrog deel 3
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots

Vlogs en achtergrondfilms

De kwestie is in beeld gebracht in vlogs en achtergrondfilms: Vlogs en achtergrondfilms omtrent adoptie perikelen - Indonesië. Bekijk ze allemaal om een indruk te krijgen van waar het om gaat.

Politieke Lobby

Op 4 april 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid dhr. M. van Nispen van de SP die mijn standpunt onderschrijft. Hij overweegt om een motie in te dienen en steunt ons in ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit Indonesië te bevorderen. Hij was de enige die aan Minister Dekker tijdens het algemeen overleg op 18 januari 2018 een vraag stelde naar de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming.

Op 2 mei 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid mw. K. Buitenweg van GroenLinks. Zij was onder de indruk over de activiteiten van stichting Mijn Roots en het onderzoek dat ik heb verricht omtrent het mede aansprakelijk stellen van de Nederlandse Regering. Ook zij wil nader bekijken wat GroenLinks kan betekenen, zodat wij ons doel kunnen bereiken.

Hopelijk zullen er meer politieke partijen volgen die het belang hiervan inzien. Helaas is de ingediende motie op 5 juli 2018 verworpen, maar wij geven niet zomaar op.

Lees hier over verdere ontwikkelingen: algemeen overleg Ministerie van JenV

Stukken van het ministerie en vanuit de politiek

Het gaat om openbare stukken.

05-12-2019: TK Voortgang adoptie en ouderschap
27-11-2019: Uitkomsten inventarisatie belangengroepen ministerie van Justitie
25-05-2019: Instellingsbesluit commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden
22-01-2019: Antwoorden op Kamervragen misstanden bij interlandelijke adoptie
18-01-2019: Brief van de minister familierechtelijke onderwerpen incl adoptie
14-01-2019: Uitstelbericht op Kamervragen Van Nispen SP
20-12-2018: Brief van de minister Dekker over onderzoek Adoptie
07-12-2018: Kamervragen Van Nispen
06-12-2018: Brief minister Dekker-Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden
26-04-2018: Brief Minister n.a.v. Zembla
10-01-2018: Brief van de minister Dekker Adoptie

Petitie

http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden-. Deze petitie is op 23 januari 2019 beëindigd en op 24 januari 2019 aangeboden aan Michiel van Nispen van de SP.